Wstęp
O firmie
Kontakt

Tablice reklamowe
Bannery
Reklamy �wietlne
Litery przestrzenne
Grafika na pojazdach

O nas...

"Reklamy" W. i P. Figurscy... - jeste�my firm� istniej�c� na rynku ju� od ponad 15 lat. Zaczynali�my jako zupe�ni amatorzy, u�ywaj�c do pracy g�ownie w�asnych r�k. By�y to czasy, kiedy sprz�t komputerowy dopiero powoli zacz�� pojawia� si� na rynku.
Byli�my jedn� z pierwszych firm w tej bran�y w Polsce, pierwsz� w mie�cie, gdzie znajduje sie nasza siedziba.

Obecnie dysponuj�c wysokiej klasy urz�dzeniami, jeste�my w stanie wykona� reklam� wizualn� ka�dego typu, zaczynaj�c od ma�ych tabliczek reklamowych, na du�ych totemach reklamowych ko�cz�c.

Mi�o jest nam zaoferowa� Pa�stwu us�ugi reklamowe w zakresie wykonania i monta�u wszelkiego rodzaju reklam wizualnych. Jest to mo�liwe nie tylko dzi�ki sprz�cie, ale r�wnie� dzieki do�wiadczonej "za�odze", uznawanej za najlepsz� w Grudzi�dzu.86-300 Grudziądz
ul. Mickiewicza 38a
tel. +48 (0)56 / 46 249 85
kom. +48 606 136 200"Reklamy" W. P. Figurscy

Admin